Οι Πνευματικές Αρχές που διέπουν την Ζωή μας

Οι Πνευματικές Αρχές που διέπουν την Ζωή μας

Η επιτυχία στη ζωή θα μπορούσε να οριστεί ως η συνεχιζόμενη επέκταση της ευτυχίας και η σταδιακή υλοποίηση των στόχων που μας αξίζουν. Success is the ability to fulfill your desires with effortless ease. Η επιτυχία είναι η ικανότητα να εκπληρώνουμε τις επιθυμίες μας με άκοπη ευκολία. And yet success, including the creation of wealth, has always been considered a process that requires hard work, and it is often considered to be at the expense of others. Και όμως η επιτυχία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του πλούτου, θεωρούνταν ανέκαθεν μια διαδικασία που απαιτεί σκληρή δουλειά και   συχνά θεωρείται ότι γίνεται σε βάρος των άλλων.

We need a more spiritual approach to success and to affluence, which is the abundant flow of all good things to you. With the knowledge and practice of spiritual law, we put ourselves in harmony with nature and create with carefreeness, joy and love.

Χρειαζόμαστε μια πιο πνευματική προσέγγιση για την επιτυχία και την αφθονία, που δεν είναι τίποτα άλλο από την άφθονη ροή όλων των πραγμάτων προς εμάς. Οι Πνευματικές Αρχές συνιστούν την πραγματικότητα μας. Όταν κατανοήσουμε αυτές τις Αρχές και τις εφαρμόσουμε στη ζωή μας, θα αποκτήσουμε την ικανότητα να δημιουργήσουμε απεριόριστο πλούτο, με άκοπη ευκολία και να πετυχαίνουμε σε κάθε μας προσπάθεια.

True success is the experience of the miraculous.Όταν θα αρχίσουμε να βιώνουμε τη ζωή μας, τότε θα γνωρίσουμε το αληθινό νόημα της επιτυχίας.

«Δεν είσαι παρά εκείνο στο οποίο σε οδηγεί η βαθιά σου επιθυμία. Η επιθυμία σου καθορίζει ανάλογα τη θέλησή σου. Η θέλησή σου, καθορίζει ανάλογα τις πράξεις σου. Η ακολουθία των πράξεών σου υφαίνει το πεπρωμένο σου.»

Μπριχανταρανιακα Ουπανισαντ IV.45